Valg til menighedsrådet

Der er i efteråret 2020 valg til menighedsrådet.

For at blive valgt til Nørlem menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre Nørlem Sogn.

Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15. september 2020.

Menighedsrådet er ansvarlig for sognets kirkelige og administrative anliggender. Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne. Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

I 2020 træder Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd i kraft. Lovændringen indebærer bl.a., at valg på en valgforsamling bliver til hovedreglen ved valg af landets menighedsråd, mens den hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister som den formelle hovedregel.

Reglerne ved kommende menighedsrådsvalg bliver dermed tilpasset praksis.

I dag er der i 97% af valgene tale om aftalevalg, hvor kandidaterne samler sig om en liste.Den nye lov beskriver en treleddet proces frem mod valg af nye menighedsråd.

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret.

I 2020 vil det sige den 12. maj, MEN mødet er flyttet grundet corona-virussen til tirsdag den 9. juni kl 19.30.

Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Valgforsamlingen afholdes i det enkelte sogn. I 2020 er det tirsdag den 15. september.

I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag den 17. november.

Med ændringen lovfæstes der endvidere en mulighed for at nedsætte menighedsrådets normale funktionsperiode til 2 år. Menighedsrådets begrundede ansøgning skal godkendes af biskoppen.